Tầm nhìn

Tầm nhìn:

Tầm nhìn của HLCS Vietnam Co. Ltd., là xây dựng cộng đồng  đảm bảo “quyền được sinh tồn” của Người Khiếm Thính sống tự do, trọn vẹn, hạnh phúc và bình đẳng như những đối tượng khác,  khích lệ và tư vấn hướng nghiệp cho người khiếm thính để họ trở thành cá nhân độc lập sống có ích cho bản thân và cho xã hội.